Reasonable Accommodation in State Programs and Services - Contact Information (Haitian Creole)

Aranjman Rezonab nan Pwogram ak Sèvis Leta - Enfòmasyon pou Pran Kontak:

Reprezantan Ajans lan pou Aranjman Rezonab [Designee for Reasonable Accommodations (DRA)] ak Kowòdonatè Lwa Anfavè Ameriken Andikape (Disabilities Act Coordinator) (Kowòdonatè ADA) idantifye anba la a. Moun sa a ap kapab ba ou enfòmasyon ak fòm pou mande aranjman rezonab epitou pou fè doleyans pou refi yo ba ou pou demann aranjman.

Non Kowòdonatè DRA/ADA:

Diana Albarran Sollohub, MPH

Enfòmasyon pou Kontakte Kowòdonatè DRA/ADA:

Director, Occupational Health and Safety Program
Division of Administration
New York State Department of Health
Corning Tower, Room 2230
Albany, NY 12237
Phone: (518) 474-8130
Cell: (518) 852-7539
Fax: (518) 486-3680
Email: doh.sm.Reasonable.Accommodation@health.ny.gov